சுற்றுச்சூழல் செயற்திட்டம் எஹெட் கரித்தாஸ் – திருகோணமலை

திருகோணமலை எஹெட் கரித்தாஸ் நிறுவனத்தினால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு செயற்றிட்டத்தின் கீழ் கரித்தாஸ் மிசெரியோவின் நிதியுதவியுடன் திருகோணமலை எகெட் கரித்தாஸ் (கிழக்கிலங்கை மனித மேம்பாட்டு பொருளாதார நிறுவனம்) அனுசரணையுடன், திருகோணமலை மாவட்டத்தில் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாத்தல் எனும் தொனிப் பொருளில் 2023.07.26 ஆந் திகதி தி/இராவேணஸ்வரன் தமிழ் வித்தியாலயத்தில் சிறுவர்கள், இளையோர்களுக்கான தனி நபர் சகாதாரம் பற்றிய வதிவிட செயலமர்வு பணிப்பாளர் அருட்பணி.கலாநிதி.B.போல் றொபின்சன் அவர்களின் தலைமையிலும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு எஹெட் கரித்தாஸ் உத்தியோகத்தர்களா திரு.G.A.பிரான்சிஸ், திரு.K.ரஜித், திரு.A.M.பிரசாத், திரு.A.D.பொனிபஸ், திரு.M.டினேஷ், ஆகியோரும் தி/ இராவேணஸ்வரன் தமிழ் வித்தியாலயத்தின் அதிபர் மற்றும் ஆசிரியர்களின் உதவியுடன் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது. இவ் நிகழ்வின் வளவாளர்களாக திரு.ச.ஷியாம் சுந்தரம், திரு.கு.சரவணபவன் மற்றும் திருமதி.உ.பரிமளா ( PHI, PHM ) ஆகியோர் பங்குபற்றியிருந்தனர்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *